top of page

บริการ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค

  • 45 นาที
  • เริ่มต้นที่ 499 บาทไทย
  • สถานที่ของลูกค้า

คำบรรยายบริการ

ตรวจสอบความสามารถในการทำงาน ด้านฮารต์แวร์ และซอฟ์ทแวร์ รวมทั้ง ตรวจสอบ และเปลี่ยนการตั้งค่าให้ปลอดภัย จากภัยไซเบอร์


ข้อมูลการติดต่อ

+6621253309

sales@greenwillsolution.com

5 Phatthanakan 69 Alley, Lane 3, แขวงประเวศ Prawet, Bangkok 10250, Thailand


bottom of page